کارشناسان واحد علم سنجي

آخرین به روز رسانی شنبه, 23 ارديبهشت 1396 09:04

نشاني پست الکترونيک واحد علم سنجي: sci[at]mums.ac.ir 

رديف

نام و نام خانوادگی

سمت در واحد علم‌ سنجی

مقطع و رشته تحصيلی

نشاني پست الکترونيک 

۱

دکتر رامين صادقي

مديريت

دکترا/ پزشکي هسته اي

SadeghiR[at]mums.ac.ir

۲

پروانه مدیرامانی

کارشناس

کارشناس ارشد/ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

modiramanip[at]mums.ac.ir

۳

مریم حائری صالح

کارشناس

کارشناسی/ کتابداری و اطلاع رسانی  پزشکي

HaeriM1[at]mums.ac.ir

۴

مریم قلی نیا عدالتی

کارشناس

کارشناسی/ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

GholiniaEM1[at]mums.ac.ir

۵

حمیده حاجی امیری

کارشناس

کارشناسی/کتابداری و  اطلاع رسانی

HajiAH1[at]mums.ac.ir